masc foundation: archiv: november 2005: vlad nanca 2-7    <  >