masc foundation: archiv: november 2005: vlad nanca 7-7    <  >